Algemene Voorwaarden

PDF-versie Algemene Voorwaarden (PDF)

Algemene voorwaarden voor de huur van zalen van het JohannesCentrum:

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst die tussen huurder en verhuurder is gesloten.
 2. Betaling dient te geschieden op de door de verhuurder aangegeven bankrekening.
 3. Annuleringsregeling

De kosten die het annuleren van een reservering met zich meebrengt zijn afhankelijk van het tijdstip van annuleren:

• Twee maanden of meer vóór de vastgestelde huurdatum: kosteloos.
• Tussen één en twee maanden voor de huurdatum: 10% van de huursom.
• Tussen twee weken en een maand voor de huurdatum: 50% van de huursom.
• Minder dan 14 dagen voor de verhuurdatum: 100% van huursom.

In overleg met de beheerder is het mogelijk af te wijken van deze standaardregels. Bij annuleringen ten gevolge van evidente overmacht behoort het tot de discretionaire bevoegdheid van de verhuurder om coulance te betrachten. Dit wordt per geval bekeken.

 1. De gehuurde ruimte(n) dienen te worden achtergelaten in de staat waarin zij werden verhuurd. Door de huurder veroorzaakte vervuiling dient te worden verwijderd. Als dit naar het oordeel van de beheerder onvoldoende is gebeurd en een extra schoonmaakbeurt nodig is, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.
 2. Onderverhuur is niet toegestaan.
 3. De zalen in het Johannescentrum worden verhuurd per dagdeel van 4 uur. De verdeling over de dag is als volgt:

• Ochtend: 8.30 – 12.30 uur
• Middag: 13 – 17 uur
• Avond: 19 – 23 uur

In overleg met de beheerder kan van deze verdeling afgeweken worden.

 1. Technische apparatuur (eigendom van de verhuurder) mag alleen door de beheerder (of met diens toestemming door een aangewezen derde) worden bediend.
 2. Het is de huurder niet toegestaan enige verandering, toevoeging aan de gehuurde ruimte(n) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
 3. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is verhuurd.
 4. Het aanbrengen van reclame aan, op of rondom het gebouw dient in overleg en met goedkeu¬ring van de verhuurder te geschieden.
 5. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de voorschriften van de Utrechtse Brandweer.
 6. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen. De inventaris mag niet zonder overleg met de verhuurder worden verplaatst en dient na afloop in de oorspronkelijke opstelling te worden teruggeplaatst.
 8. Huurder is verplicht – tenzij anders overeengekomen – na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 9. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschik¬king van de huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 10. Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en/of elektriciteit dienen – na overleg met verhuur¬der – te worden aangebracht en verwijderd door een erkende installateur. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder.
 11. Bij de huurprijs van de Kerkzaal is niet inbegrepen:

• het gebruik van de beamer
• het gebruik van de geluidsinstallatie
• het gebruik van het orgel en/of piano. Deze instrumenten dienen apart te worden (bij)gehuurd. Bij gebruik van het orgel speelt in principe de vaste organist. Het honorarium van de organist is niet in der huurprijs van het orgel inbegrepen. Een eventuele eigen organist dient over bevoegdheidsverklaring 3 te beschikken. In alle gevallen is toestemming van de vaste organist nodig. Ook voor het bespelen van de vleugel in de kerkzaal is deze toestemming nodig.

Reacties zijn gesloten.